Ordlista

CSR, Corporate Social Responsibility

Företagens samhällsansvar, idén om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv

Diskriminering

Särbehandling (av individer eller grupper) vilket innebär ett avsteg från
principen att lika fall skall behandlas lika. Olikartad behandling av vad som
borde behandlas likartat (juridisk definition)

Etnisk tillhörighet

En grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg

Funktionshinder

Begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga

HBT

Förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling förutsätter att det ekonomiska ansvarstagandet och samhällsansvaret är långsiktigt och integrerat i affärsmodellen

Jämlikhet

Alla individers lika värde

Jämställdhet

En vision, ett mål som innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma ställning och inflytande

Mångfald

Olikhet, skillnad, olika slag, mängd av enheter. Av engelskans ”diversity”. Ofta används ordet för att beskriva en gruppsammansättning och/eller representativitet. Med tex biologisk mångfald avses artrikedom

Norm

Handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur något bör vara beskaffat eller organiserat

Sexuell läggning

Med sexuell läggning avses homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

 

Kommentarer inaktiverade.