CSR

CSR, Corporate Social Responsibility eller CR Corporate Responsibility

CSR arbete handlar om att företag och organisationer tar ett långsiktigt (hållbart)
samhällsansvar för hur de påverkar samhället inom områden som miljö, mänskliga och sociala rättigheter. Självklart gäller det utöver att de uppfyller kraven i nationell lagstiftning.

Många företag har anslutit sig till FN:S nio ”Global Compact” principer som bygger på tre huvudområden:

  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetsrätt, arbetsplatsrelationer och arbetsförhållanden
  • Skydd för miljön

Etiskt ansvarstagande

Handlar bla. om vilka krav som företaget ställer på sina underleverantörer och hur man följer upp dessa krav. Det kan vara om drägliga och säkra arbetsförhållanden, arbetstider, löner och att rätten att organisera sig fackligt. Men det kan också handla om att garantera att produkterna inte påverkar konsumentens hälsa negativt.

Miljömässigt ansvarstagande

Handlar om att företaget agerar på ett sätt som är långsiktigt hållbart ur miljösynpunkt bla  att öka medvetenheten om miljöpåverkan, att företaget utnyttjar resurser på ett effektivt och hållbart sätt eller att transporterna sköts på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Socialt ansvarstagande

Företagets sociala ansvarstagande innebär bland annat att man ser till att följa de
konventioner och lagar i det land som man verkar samt följa de avtal som
Sverige undertecknat. Socialt ansvarstagande handlar också om att arbeta med
jämställdhet och mångfald ur ett mänskliga rättigheter perspektiv. Det kan handla om en strävan att skapa balans mellan olika kön, åldrar, etnicitet och religioner på arbetsplatsen eller att motverka diskriminering.

Kommentarer inaktiverade.